میهمان گرامی ، خوش آمدید . عضــویترتبه موضوع:
  • 1 رای - 3 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

کارگاه جستجو در PUBMED SEARCHING | PUBMED

#1
[عکس: 64537035765094225813.png]

PubMed ﻳﻜﻲ از ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﻮزه ي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ در وب ﺟﻬﺎن ﮔﺴﺘﺮ(Web World Wide) اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي (NCBI=National Center for Biotechnology Information) واﻗﻊ در ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ي ﻣﻠﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ (NLM) ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻳﻦ اﺑﺰار، دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﺪﻻﻳﻦ (Medline) را ﺑﻄﻮر راﻳﮕﺎن در اﺧﺘﻴﺎر ﻛﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ. ﻫﻢ اﻛﻨﻮن اﻳﻦ ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﻴﺶ از 18 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﻘﺎﻟﻪ از ۴۵٠٠ ﻧﺸﺮﻳﻪ دررﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ،ﭘﺮﺳﺘﺎري، دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ، داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ و ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ (ﭘﻴﺶ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ) ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در آﻣﺮﻳﻜﺎ و ﻫﻔﺘﺎد ﻛﺸﻮر ﺟﻬﺎن را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﻮﺷﺶ اﻳﻦ ﭘﺎﻳﮕﺎه از ﻧﻈﺮ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻪ 1955 ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
فایل ضمیمه شده؛ مربوط ب کارگاه آموزشی جستجو در PubMed هست ک توسط نیما محبوبی دانشجوی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران تهیه شده است.


فایل‌های پیوست
.rar   PUBMED WORKSHOP www.himt.ir.rar (اندازه 3.27 MB / تعداد دانلود: 184)
گرگ باش! مغرور! بر شب پادشاهی کن...
می خواهی خنجر بزنی از روبرو بزن...
مثل گرگ تعصب داشته باش،مثل گرگ حتی به شیر هم رحم نکن...
مثل گرگ رو در رو حق بگیر...
به مانند گرگ باش...دوستانت را لیس بزن،دشمنانت را گاز بگیر...
گرگ باش دشمن را بدر...
در برابر سگان ولگرد بی تفاوت باش...
آنها به پارس کردن های بیهوده زنده اند...
بی اعتماد باش...بی اعتنا...
همیشه با گله،
اما تـــــــنــــــهــــــا...
 سپاس شده توسط Harika ، Oranus ، MaN!a ، tahasoltany ، Shiva Faramarzi ، s_raha ، nima_1365 ، آرام ، Farzane.Gh ، s.medadi ، فرزانه کریمی ، كامران ، kavah ، mansourzadeh


موضوعات مشابه ...
موضوع
  راهنمای جستجو در JCRکاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان