میهمان گرامی ، خوش آمدید . عضــویترتبه موضوع:
  • 1 رای - 5 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

HL7 چيست؟

#1
Health Level Seven يا سطح هفتم سلامت . استاندارد بين المللي تبادل اطلاعات در علوم پزشكي. HL7 يك نرم افزار نيست بلكه يك استاندارد قدرتمند در حوزه eHEALTH بشمار مي رود كه امروزه نرم افزارهاي بزرگ علوم پزشكي بويژه HIS بايستي بر اساس آن طراحي و پياده سازي شود. اكنون توليد كننده هاي سيستم اطلاعات بيمارستاني يا سلامت درك كرده اند كه نرم افزار فاقد اين استاندارد جائي در ميان تكنولوژيهاي علوم پزشكي نخواهد داشت. با اين مقدمه كوتاه ترجمه كوچكي در ارتباط با اين استاندارد را كه از اينترنت گرفته و ترجمه كرده ام در اين گزارش مي گنجانم با اين اقرار كه درك اين استاندارد نياز به مطالعه عميق دارد. HL7 يك سازمان غيرانتفائي است كه كارش ارتقاء پيشرفت استانداردهاي مراقبت سلامت مي باشد. استانداردهاي ويژه محصول اين سازمان بصورت ورژنهايV2X وV3 مي باشد. رسالتHL7 ، بعنوان يك انجمن بين المللي مراقبتهاي سلامت، ايجاد همكاري ميان متخصصين علوم و دانشمندان اطلاعات ، براي ايجاد استانداردهاي تبادل اطلاعات مديريتي و يكپارچگي اطلاعات الكترونيكي سلامت (EHR) است. HL7 ، استفاده از استانداردهاي رايج در داخل و بين سازمانهاي مراقبت سلامت به منظور افزايش كارآئي و اثر بخشي ارائه خدمات سلامت براي همه را رايج و مرتفع مي سازد.
استراتژي سازمان HL7: استراتژی شامل موارد ذیل است :
- توسعه منسجم و منطقي ، استاندادردهاي قابل توسعه كه مجاز به ساختار ، اطلاعات رمز دار شده، مراقبت سلامت لازم براي حمايت و درمان بيمار كه بين كامپيوترها مبادله مي شوند با حفظ معاني كاربردي توسعه يك اصول رسمي در حمايت از ايجاد استانداردهاي RIM‌ (مدل مرجع اطلاعات ) و HL7.
-تعلیم هنر مراقبت سلامت ، خط مشی سازنده
- عمل استاندارد کردن در خصوص مزایای عمومی اطلاعات مراقبت سلامت بویژه استاندارد HL7.
-ترويج استفاده از استانداردهاي HL7 در سراسر دنيا ، ايجاد سازمانهاي بهم پيوسته و يكپارچه بين المللي HL7 ، جهت سهيم شدن در توسعه استانداردهاي HL7 و نيز متمركز كردن استانداردهاي HL7 بعنوان يك نياز .
- برانگيختن ، تشويق و تسهيل حوزه كار كارشناسان حرفه سلامت ، که شرط سازمانهاي سهيم در HL7 براي توسعه استانداردهاي اطلاعات مراقبتهاي سلامت در حوزه كارشناسان است.
- تشريك مساعي با ساير استانداردهاي توسعه سازمانها و استانداردهاي ملي و بين المللي تاييد كننده مانند ANSI و ISO ، در هر دو مورد مراقبت سلامت و حوزه زيربناي اطلاعات به منظور ترويج استفاده از استانداردهاي حامي و سازگار .
- تشريك مساعي با كاربران تكنولوژي اطلاعات مراقبت سلامت جهت اطمينان دادن نسبت به استانداردهاي HL7 در برخورد با نيازهاي واقعي دنيا ، و تلاش براي اختصاص استانداردهاي توسعه HL7 براي جوابگوئی به نيازهاي مبرم آنها.
شعبه مركزي و اصلي HL7 در ميشيگان آمريكا است. HL7 يك استاندارد سازمانی است كه توسط ANSI (انستيتو استانداردهاي ملي امريكا) ، تاييد شده و معتبر شناخته شده است.
پيدايش HL7 در 1987 براي توليد يك استاندارد براي HIS بوده است. HL7 و اعضاي آن يك چهارچوبي استاندارد براي تبادل يكپارچگي ، اشتراك ، بازيابي اطلاعات الكترونيكي سلامت مهيا ساخته است. استانداردهاي ، اعمال كلينيكي ، مديريتي ، تقل و انتقال و ارزيابي سرويسهاي سلامت كه در دنيا رايج است را پشتيباني مي كند. بيمارستانها بطور نمونه سيستمهاي كامپيوتري متفاوت و متنوعي براي استفاده دارند. از صورتحساب گرفته تا پيگيري بيماري. تمامي اين سيستمها وقتي اطلاعات جديد دريافت مي كنند بايد به يكديگر متصل باشند ( يا وجه مشترك داشته باشند.) HL7 يك زباني است كه با آن سيستمهاي مراقبت سلامت متنوع مي توانند كار كنند.
زمينه و ساختار سازماني HL7 :
استانداردهاي توسعه سازمان HL7 براي افزايش اثربخشي و كارآئي و كيفيت جوابدهي مراقبت بهداشتي طراحي شد. سازمان توسط يك هيئت مديره ، اداره مي شود كه شامل 8 مقام انتخابي و 3 مقام انتصابي است. اعضاي سطح هفتم سلامت به اجماع گروه كاري ناميده مي شود. اين گروه كاري كه تركيبي از كميته هاي اجرائي دائمي ، گروه ويژه مصلحت و كميته هاي فني است ، مسئول تعريف پروتكل استاندارد HL7 است. كميته اجرائي دائمي روي فعاليتهاي سازماني يا فعاليتهاي مربوط به ترقي سازمان از قبيل آموزش ، بكارگيري ، بازاريابي ، عملكرد كميته توسعه تحقيقات باليني ، انتشارات ، بهبود عملكرد و تجهيز تمركز دارد. گروه ويژه مصلحت ، همانند يك لايه معيار ،‌ بطور مثال براي يافتن مناطق جديدي كه ممكن است تحت پوشش استانداردهاي HL7 باشند ، مانند يك راهنماي باليني در جامعه بر اساس خدمات سلامت و غيره خدمت مي كنند. كميته فني ، بطور مستقيم مسئول محتوا و مضمون استانداردها و قالب زبان واقعي خصوصيات مي باشد. كانون توجه : يك تصور غلط و تكراري در مورد HL7 اين است كه گروه توسعه نرم افزاري است. در واقع اولين ماموريت HL7 ، توليد استانداردهاي قابل انعطاف ، رهنمودها و متدولوژي هاي توانا براي تبادل و ايجاد قابليت تبادل (اطلاعات) در پرونده هاي بهداشتي مي باشد. اينگونه رهنمودها يا داده هاي استاندارد ، قواعد محكمي است كه اجازه مي دهد اطلاعات به اشتراك گذاشته شود و عمل يا نتيجه در وضعيتي يكسان بوجود آيد. داده هاي استاندارد مشترك هستند و اجازه مي دهند سازمانهاي بهداشتي به آساني اطلاعات بهداشتي را به اشتراك بگذارند. از لحاظ فرم علمي اين توانائي در تبادل اطلاعات بايد به حداقل رساني آندسته از مراقبتهاي پزشكي كه از نظر جغرافيائي دورافتاده و منزوي و بسيار متغير هستند ، كمك كند. دسترسي به HL7 مستلزم اقدام به عضويت و پرداخت هزينه هم براي اشخاص و هم براي سازمانها مي باشد. 125 دلار براي يك شخص و 34000 دلار براي سازمانها بصورت سالانه كه با در نظر گرفتن درآمد سالانه و با توجه به وضعيت طرف مقابل بصورت حمايتي نيز عمل مي كند. بيشترين استانداردهاي سازمانهاي كشورهاي در حال توسعه (SDOs) شامل لايه هفتم سلامت ، توليد استانداردهايي (گاهي پروتكل هاي ويژه ناميده مي شود) براي يك حوزه ويژه مراقبت سلامت از قبيل داروخانه ، تجهيزات پزشكي ،‌تصوير برداري يا بيمه (پردازش مطالبات) ، تراكنش ها مي باشد. قلمرو HL7 باليني و اطلاعات اداري است.
HL7 استاندادهاي مفهومي (مانند HL7-RIM ) ، استانداردهاي سندي ( مانند HL7- CDA ) ، استانداردهاي كاربردي (مانند HL7 - CCOW) و استانداردهاي پيام يا اطلاعات ( مانند HL7 – v2.x and v3 ) را توسعه مي دهد. استانداردهاي انتقال پيام ،‌جزء به جزء مهم هستند زيرا اين پيغامها هستند كه تعريف و تعيين مي كنند ،‌اطلاعات چطور بسته بندي مي شوند و از قسمتي با قسمت ديگر ارتباط برقرار مي كنند. برخي استانداردها زبان ، ساختار و نوع داده هايي را كه نياز به يكپارچكي در انتقال از يك سيستم به سيستم ديگر دارند ، يكسان مي كنند. بطور جاري ، استاندارد پيام HL7 توسط بسياري از ارائه كننده هاي سيستمهاي اطلاعات پزشكي بزرگ در آمريكا ، حمايت مي شوند.
حال يك HIS با رعايت استانداردهاي فوق الذكر بويژه استاندارد مهم HL7 سيستم يك بيمارستان را مكانيزه مي كند و ارائه خدمات به بيمار و ارائه اطلاعات به مديريت را تسهيل مي نمايد.
HIS بيمارستان وليعصر(عج) زنجان
براي راه اندازي يك HIS در بيمارستان زيرساخت مناسبي بايد آماده شود. اين زيرساخت از مديريت تغيير سيستم تا Backbone شبكه و سخت افزار و آموزش را شامل مي شود. سخت افزار و شبکه لازم بايد از تكنولوژي روز بهره ببرد و نحوه پياده سازي آن به روش شركت ارائه كننده بستگي دارد.
در این بیمارستان ، از سال 1378 مطالعه روي HIS شروع و در سال 79 از يك شركتي كه HIS وارداتي از اروپا را ارائه كرده بود خريداري و راه اندازي نموده است. اين HIS داراي چند subsystem هست كه در حال حاضر فقط بيماران تحت نظر و بستري را تحت پوشش قرار داده است. نرم افزار در زبان C++ و قسمتي هم در زبان VB نوشته شده است. بانك اطلاعاتي و پايگاه داده SQL server 2005 هست و report generator آن در محيط Crystal report 10 مي باشد. شبكه با domain كار مي كند و user ها و كامپيوترها با Active Directory مديريت مي شوند. بانك اطلاعاتي روي Windows server 2003 بوده و نرم افزار روي سيستم عاملهاي مايكروسافت Win 98 – 2000 و Win Xp كار مي كند.
در Home Page نرم افزار subsystem ها مشخص شده كه شامل مديريت بيمار،‌ ساختار بيمارستاني ، كاركنان ،‌پاراكلينيك ، داروخانه ، انبار ، آمار ، حسابداري ، امور بيمه و مدارك پزشكي مي باشد. ساير قسمتها در اين بيمارستان راه اندازي نشده است.
ساختار بيمارستاني (Structure)
در اين قسمت كه تنها Administrator به آن دسترسي دارد مي توان ساختار بيمارستان شامل بخشها ،‌ اتاق ها ، تختها و واحد هاي مختلف بيمارستان مانند نوع پاراكلينيك ، انبار و غيره را تعريف نمود. هر كدام از موارد ذكر شده با كد خاصي تعريف مي شوند.
كاركنان (Staff)
در اين قسمت هم كه تنها Administrator به آن دسترسي دارد ، مدير سيستم نام كليه پزشكان و افرادي كه اسم آنها بايد در مقابل اقدامات انجام شده باشد ، با مشخصات ثبت مي شود. همچنين مشخصات كليه User هايي كه در Active Directory ثبت شده است تعريف مي گردد.
مديريت بيمار(Patient Management)
اين زير سيستم از اهميت ويژه اي برخوردار است چراكه پروسه پذيرش تا ترخيص بيمار در اين قسمت شروع مي شود و بيشتر خدمات و اقدامات از طريق اين قسمت درخواست و ثبت مي گردد. و خود شامل چند subsystem هست.
· پذيرش (Admit)
· پذيرش پيمار سرپائي (Ambulatory)
بیمار به پذیرش مراجعه می کند . کاربر پذیرش مشخصات بیمار را بر اساس شناسنامه یا کارت شناسائی معتبر همچنین اگر بیمه باشد دفترچه بیمه ، وارد سیستم می کند . بیمار در هر بار مراجعه یک شماره سر پائی جدید دریافت می کند. سپس به کلینیک مربوطه ارسال می شود . در بخش تحت نظر خدمات انجام شده توسط کاربر وارد سیستم می شود. در خواستهای پارا کلینیکی نیز از طریق سیستم در خواست و جوابدهی می شود. پس از طی زمان تحت نظركه 6 ساعت مصوب است ، بیمار یا دستور بستری می گیرد و وارد فاز بستری می شود که با حفظ خدمات وارد شده به پرونده ، به بخش منتقل می شود. و یا بیمار ترخیص می شود که توسط کاربر تحت نظر در خواست ترخیص شده و توسط کاربر مربوطه ، از طریق HIS صورتحساب و فيش پرداختي چاپ و بیمار ترخیص می گردد.
· پذيرش پيمار بستري (Inpatient)
بیمار با دستور بستری از طرف پزشک بستری کننده که ممکن است با تعیین وقت قبلی یا بصورت اورژانسی باشد ، به پذیرش مراجعه می کند . کاربر پذیرش مشخصات بیمار را بر اساس شناسنامه یا کارت شناسائی معتبر همچنین اگر بیمه باشد دفترچه بیمه ، وارد سیستم میکند. اگر بیمار برای اولین بار مراجعه نموده سیستم یک شماره جدید TD اختصاص داده و بیمار را Add می کند و اگر بیمار سابقه بستری داشته باشد با اطلاعات موجود و شماره پرونده قبلی ، به بخش مربوطه پذیرش می شود. کاربر پذیرش از برگ پذیرش ، پرینت گرفته و پس از امضاء ذیل نام و نام خانوادگی خود که سیستم آورده ، برگه را ضمیمه پرونده دستی بیمار نموده و بیمار را به بخش مربوطه راهنمایی می کند . در این لحظه نام بیمار در Waiting List بخش مربوطه قابل مشاهده است .
· بخش بستري CIS - Ward
قبل از اینکه بیمار به بخش برسد ، منشی بخش نام بیمار را در لیست انتظار خود می بیند و می تواند تختی را برای این بیمار در نظر بگیرد . منشی بخش لیست انتظار بخش را مدیریت می کند . اگر بیماری ، اسمش در لیست انتظار هست ولی مراجعه نکرده ، نام بیمار را Reject می کند. به محض تصمیم قطعی بیمار برای بستری در بخش و راهنمایی وی به تخت مربوطه ، منشی بخش باید در سیستم نیز همان تخت را به اسم بیمار اختصاص دهد . سیستم از همان لحظه محاسبه تخت را شروع می کند . پس از ویزیت بیمار توسط پزشک معالج ، منشی بخش در پرونده الکترونیکی بیمار به اسم پزشک یک ویزیت وارد می کند . نرس مربوطه نیز داروهای تجویز شده را از استوک بخش برداشته به بیمار می دهد سپس بر اساس کاردکس ، در سیستم ، داروهای مصرفی را به اسم بیمار از داروخانه در خواست می کند تا جایگزین در استوک شود. در خواست دارو در HIS می تواند به دو شکل انجام گیرد . 1- در خواست از استوک بخش که بطور اتوماتیک دارو جوابدهی می شود . 2- در خواست از داروخانه بیمارستان که پس از پرینت و نسخه پیچی توسط کاربر داروخانه جوابدهی میگردد. نرس کاربر همچنین تمام Order های پزشک را برای بیمار در خواست می کند برای این کار در پرونده بیمار در سیستم ایجاد یک Prescription می نماید که اسم کاربر و زمان ایجاد آن اتوماتیک ثبت می شود سپس تحت همان سر نسخه Order ها را وارد می کند که شامل آزمایش ، گرافی ، اعمال طبی ، مشاوره ، رژیم غذایی و ...می باشد . کاربر نیاز به تایپ هیچ در خواستی ندارد بلکه کلیه اطلاعات استاندارد لازم ، در نرم افزار تعریف شده و همه را در سیستم Select می کند و در پایان پس از کنترل در خواست ها ، سر -نسخه را به اسم پزشک معالج Approve می کند . بعد از Approve در خواستها در قسمتهای پارا کلینیک و داروخانه قابل مشاهده خواهد بود . اگر بیمار نیاز به عمل جراحی دارد قبل از فرستادن بیمار به اتاق عمل ، نام بیمار را از طریق سیستم به اتاق عمل مربوطه Transfar می کنند . کاربر اتاق عمل ضمن کنترل لیست انتظار خود در سیستم آمادگی برای پذیرش بیمار جدید پیدا می کند و با رسیدن بیمار به اتاق عمل برای نام بیمار در سیستم اختصاص تخت انجام می دهد که پس از انجام عمل جراحی ، نام عمل ، نام جراح ، کمک جراح ، متخصص یا تکنسین بیهوشی و زمان شروع و اتمام عمل و نیز لوازم مصرفی اتاق عمل ( براساس لیست روتین تعریف شده ) را در EMR پرونده الکترونیکی بیمار وارد کرده با خروج بیمار از اتاق عمل نام بیمار را به بخش مربوطه منتقل می کند . کاربر بخش می تواند درخواستهای خود را ازطریق سیستم پیگیری کند. سیستم از طریق رنگهای خاص مراحل مختلف خدمات رااعلام می کند که درتمام قسمتها معنی یکسانی دارد.
رنگ آبی = New- رنگ سبز=In process - رنگ قرمز= Cansel - رنگ زرد= Reject و بالاخره
رنگ بنفش=Completed
رنگ آبی نشان می دهد که Element در خواستی هنوز جوابدهی نشده یادر خواست جدید است.
رنگ سبز نمایانگر این است که در خواستی درحال جوابدهی هست ولی هنوز تآیید نشده .
رنگ زرد یعنی اینکه درخواستی برگشت داده شده وکاربر می تواند با کلیک راست روی المنت علت برگشت را که بصورت Text از طرف کاربر پاراکلینیک وارد شده ببینند.
رنگ قرمز یعنی درخواست کننده خود درخواستی را لغو نموده است.
رنگ بنفش بیان می کند که المنت درخواستی را كامل شده و بخش مي تواند نتيجه را مشاهده کند.مخصوصا جواب آزمایشات و گرافی ها را که اهمیت خاصی دارد.
کاربران بخش می توانند از طریق icon مربوط به EMR بیمار، پرونده وی را مطالعه کنند که حاوی هویت بیمار، آدرس، نام همراه بیمار، سابقه بستری، تشخیص های قبلی و تاریخچه فعلی با نمایش زمان و نام کاربر انجام دهنده هر عمل روی پرونده می باشد. در این قسمت این امکان وجود دارد که پزشک معالج، شرح حال، خلاصه پرونده، سیر بیماری و... را وارد کند. داروهای مصرف نشده بیمار از طریق سیستم قابل برگشت دادن هست بهتر استت قبل از ترخیص بیمار این کار صورت گیرد تا به حساب بیمار نرود.( کنترل قبل از ترخیص)
بعد از صدور دستور ترخیص بیمار از طرف پزشک معالج، کاربر بخش ضمن کنترل و تکمیل پرونده بیمار، برای بیمار عمل درخواست ترخیص یا for Discharge Request را انجام می دهدو نام بیمار را به واحد حسابداری و ترخیص ارسال می کند. در ساعات بعدی از طریق علائم و رنگ ها و چک کردن نام بیمار می تواند متوجه تسویه حساب بیمار شده و نام بیمار را از بخش خود حذف کند و به بایگانی بفرستد. اجازه ترخیص و حذف نام بیمار از بخش را کاربر ترخیص از طریق سیستم صادر می کند. پس از حذف نام بیمار از بخش که همزمان با ترک بخش توسط بیمار است، کاربر بخش تخت را مدیرت میکند و با گذاشتن علامت مخصوص وضعیت بخش را مشخص می کند.تختی که بیمار تازه آنرا ترک کرده علامت Cleening می گیرد. تختی که شکسته يا به هر دليلي قابل استفاده نیست علامت Out of used می گیرد و تخت رزرو نیز علامت Reserve می گیرد. تا کاربران پذیرش و سایر بخش ها از وضعیت تخت ها آگاهی داشته باشند. كليه دستورات پزشك معالج جهت ارائه خدمات به بيمار وارد سيستم و پرونده الكترونيكي بيمار مي شود. برخي خدمات در داخل بخش و توسط كادر نرسينگ بخش انجام مي گيرد ، مانند كنترل علائم حياتي بيمار ، گرفتن ECG و EMG و EEG و معاينات متعدد و ... و برخي خدمات نيز توسط بخشها يا واحدهاي ديگر انجام ميگيرد كه در اين صورت بايد توسط كاربر بخش بستري به اسم بيمار درخواست شود و اين درخواست به بخش يا واحد ارسال مي شود تا اقدام انجام گيرد. بعنوان مثال در خواست آزمايشات بيمار را مي آورم. كاربر نرس بخش بستري ليست آزمايشات بيمار را در پرونده الكترونيكي بيمار وارد مي كند. همان لحظه در آزمايشگاه كاربر آزمايشگاه مي تواند درخواستها را مديريت كند. بر اساس نام بخش يا بر اساس نام بيمار ويا بر اساس نام آزمايش درخواستها را SORT كرده و پرينت ميگيرد سپس يك نفر بنام نمونه گير با ليستي كه در اختيار دارد و اطلاعات بيماران و نام بخش و تخت آنها مشخص هست ، به الين بيمار رفته نمونه خون مي گيرد و به آزمايشگاه برگشته پس از انجام آزمايشات جواب آنها را در سيستم وارد مي كند. از اين لحظه نرس و پزشك در بخش بستري مي توانند جواب آزمايشات را از طريق سيستم مشاهده كنند. در زمان مناسب از جواب آزمايشات پرينت اخذ و به پرونده دستي بيمار جهت حفظ اسناد قانوني ارسال مي شود. ساير درخواستها مانند درخواست پاتولوژي ، راديولوژي ، سونوگرافي و ... نيز به همين صورت انجام و در سيستم ثبت مي شود.
داروخانه (PIS)
· داروخانه (pharmacy) : با توجه به دو روش درخواست دارو در بخش، جواب دهی داروها نیز متفاوت و از طريق دو روش است.
روش اول- کاربران بخشها دارو را به اسم بیمار از داروخانه مرکزی درخواست می کنند. داروخانه در ساعت خاصی ضمن مشاهده درخواست ها در لیست خود، به تفکیک بخش، تخت و بیمار از لیست درخواست پرینت گرفته و بر اساس همان ليست، نسخه پیچی نموده داروهای بخشها را جداگانه بصورت Boxing به اسم بیمار در سبد بخش مربوطه قرار داده و به بخشها ارسال می کند. سپس از طریق سیستم داروها راجوابدهی، تایید یا reject می کند.
روش دوم- در Hospital Organization برای هر بخش و در زیر نام بخش یک داروخانه که همان استوک بخش هست تعریف می شود. انبار داروئی برای این داروخانه های local از طریق سیستم و حواله خروجی، برحسب روتین آن بخش یک مقدار بعنوان موجودی اولیه می فرستد. در بخش قبل از اینکه دارو را از استوک برداشته و به بیمار بدهند، دارو را از طریق سیستم به اسم بیمار از استوک بخش درخواست می کنند.
مزیت روش دومی بر اولی این است که در روش اول کاربر داروخانه پس از نسخه پیچی باید داروها را قلم به قلم انتخاب و جواب دهی کند اما در روش دوم همزمان با درخواست دارو، سیستم خودکار جوابدهی نموده از موجودی استوک بخش کم می کند. همچنین در روش دوم مسئول انبار دارویی می تواند موجودی و مصرفی یا نیاز استوک ها را هر لحظه از طریق سیستم کنترل کند. در روش اول داروی برگشتی مرحله طولانی دارد تا به تایید کاربر داروخانه برسد در حالیکه در روش دوم داروی برگشتی به استوک برمی گردد و بر موجودی استوک اضافه می شود. کاربر بخش موقع درخواست دارو از استوک بخش مقدار موجودی آن دارو را نیز مشاهده می کند که اگر صفر باشد رنگ هشدار دهنده نیز هست که کربر را راهنمایی می کند تا از بخش دیگر و یا داروخانه دیگری درخواست کند. درخواست داروی شکسته در روش دوم بسیار مهم است چرا که مقدار مصرفی و باقیمانده در استوک بخش اعمال می گردد.
بخش اورژنس دارای داروخانه مخصوص می باشد که دیگر نیازی به استوک ندارد اما روش درخواست یکسان است.
پاراكلينيك
· آزمايشگاه (LIS)
آزمایشگاه های موجود در اين بيمارستان در دو دپارتمان جداگانه تعریف شده اند: آزمایشگاه کلینیکال و آزمایشگاه پاتولوژی. آزمایشگاه های بیوشیمی، هماتولوژی، ایمونولوژی- سرتولوژی و میکروبیولوژی زیر یک Department بنام آزمایشگاه کلینیکال و آزمایشگاه های پاتولوژی و سیتولوژی زیر Department بنام آزمایشگاه پاتولوژی تعریف شده است . آزمايشهاي در خواستي بخشها در ليست انتظار هر آزمايشگاه بصورت New با رنگ آبي ليست شده اند. كاربر آزمايشگاه مربوطه ليست را با در نظر گرفتن تاريخ و ساعت كه در كنترل دارد و مي تواند آزمايشات در خواستي را به تفكيك آزمايش بصورت Maingroup و Subgroup ليست كند و يا فقط آزمايشات مخصوص يك بيمار را در ليست داشته باشد . از ليست موجود مي تواند پرينت نمونه گيري را در ساعات خاصي بگيرد كه ليست كاري آن آزمايشگاه هست . كاربر بخش بايد از ساعت پرينت آگاهي داشته و تا قبل از آن ساعت در خواست خود را وارد سيستم كرده باشد. تكنسين آزمايشگاه بر اساس پرينت كه به تفكيك بخش ، تخت و بيمار هست ، به بخشها مراجعه كرده و نمونه گيري را انجام مي دهد. بعد از انجام آزمايشات ، جواب آنها به تفكيك بيمار و به اسم بيمار وارد سيستم شده و تاييد مي گردد سپس از جواب آزمايشات پرينت گرفته و به بخش ها ارسال مي شود. كاربر آزمايشگاه مي تواند در صورت لازم آزمايش را reject نموده و علت آن را در Comment جهت اطلاع كاربر بخش وارد كند.
· راديولوژي (RIS)
سه واحد راديوگرافي ، سونو گرافي و ct-scan زير مجموعه راديولوژي تعريف شده است .
ليست انتظار واحدها در خواستها را نمايش مي دهند . كاربر مربوطه report گرافي را وارد نموده پس از پرينت گزارش ، در خواست را جوابدهي و تاييد مي كند كه جواب قابل مشاهده در بخش مي باشد . روش كار در سيستم مشابه كار در آزمايشگاه مي باشد .
PACS : يكي از مهمترين نرم افزارهاي متصل به بدنه HIS نرم افزار Pacs مي باشد. اين نرم افزار كه به شكل لوكال نيز كار مي كند در ذخيره و بازيابي تصاوير اخذ شده در سونوگرافي ، CT.Scan ، ماموگرافي و ... كاربرد دارد. از استاندارد DICOM استفاده شده و در انتقال تصاوير پزشكي حائز اهميت است. همچنين با اين نرم افزار مي توان تصاوير اخذ شده را به بانك اطلاعاتي HIS ارسال كرد تا نياز به ارسال كليشه راديولوژي يا فيلم گرافي كه بسيار پر هزينه هم هست ، نباشد. چرا كه راديولوژيست ريپورت يافته هاي خود از تصاوير را مي تواند بصورت تايپ ضميمه فايل تصوير و حتي Comment روي قسمت خاصي از تصاوير ذخيره نمايد كه در بخش بستري براي پزشك معالج قابل دسترسي خواهد بود. امكاناتي كه در اين نرم افزار وجود دارد ، مانند 3D كردن تصوير ،‌ زوم كردن با دقت بيشتر ، مقايسه قسمتي از شكل عضو با قسمت سالم و ... ، پزشكان را در تشخيص بسيار كمك مي كند.
آمار و گزارشات (statistics & reports)
آمار و گزارشات زيادي بصورت آماده در نرم افزار گذاشته شده كه به تفكيك بخشها و واحد ها مي توان از سيستم اخذ نمود. برخي گزارشات و آمار روتين روزانه ، ماهانه يا سالانه هستند و يك فايل ثابت با تغيير زمان امكان اخذ را مي دهد. برخي آمار و گزارشات به اقتضاي مديريت بيمارستاني بايد طراحي و اخذ گردد. يك HIS بايد امكان طراحي هر نوع گزارش را با در اختيار قرار دادن بانك اطلاعاتي و جداول آنها و نيز معرفي فيلدهاي لازم ، به كاربر مربوطه بدهد.
حسابداري ترخيص – (Accounting)
منشي بخش بستري از طريق HIS پس از كنترل و تكميل پرونده ، براي بيمار در خواست ترخيص مي كند سپس بيمار را به واحد ترخيص راهنمايي مي كند. واحد ترخيص مي تواند متمركز بوده و يك واحد براي كل بيمارستان عمل كند ، يا مانند اين بيمارستان ترخيص هاي غير متمركز داشته باشد كه هر بخش براي خود ترخيص جداگانه اي داشته باشد. در Accounting ،‌ ليست ترخيص ، نام بيماران ارسال شده از بخشهاي بستري را به تفكيك بخش نمايش مي دهد . كاربر ترخيص مراحل تكميل و محاسبه پرونده را انجام مي دهد و از صورتحساب پرينت ميگيرد با مراجعه بيمار به واحد ترخيص ، فيش پرداختي صادر و جهت واريز به بانك به بيمار تحويل داده مي شود . تكميل اطلاعات شامل موارد : تعييين نوع بيمه ، كنترل ويزيت و اعمال طبي ، ثبت هزينه هاي اضافي ، كنترل مقدار دارو و لوازم مصرفي و ... مي باشد كه اگر موردي ناقص يا غير عادي مشاهده گردد ، كاربر ترخيص قبل از پرينت صورتحساب ،‌با مراجعه به پرونده دستي اصلاحات لازم را در نرم افزار انجام مي دهد. حتي اگر ابهامي در خدمات ارائه شده وجود داشته باشد ، نام بيمار را جهت تكميل اطلاعات به بخش مربوطه پس مي فرستند. سرانجام محاسبه و در صورت نياز تخفيف با ذكر نام تخفيف دهنده ، مبلغ تخفيف و توضيح مربوطه ، فرار بيمار و ... و نهايتا چاپ صورتحساب و بعد اجازه ترخيص صادر شده و در نهايت تسويه حساب با وارد كردن شماره فيش پرداختي انجام مي گيرد.و نام بيمار به بايگاني حسابداري ارسال مي شود .
علاوه بر چاپ صورتحساب كلي ، ريز خدمات جهت ارائه به بيمه نيز چاپ و بعدا ضميمه پرونده دستي بيمار مي گردد. چاپ صورتحساب مخصوص بيمه نيز امكان پذير مي باشد . در اين قسمت ، Setting برنامه يا محلي براي وارد كردن اطلاعات اصلي مورد نياز سيستم جهت روشهاي محاسبه از قبيل مقادير k مبالغ ويزيت و تخت ، شرايط بيمه ها و در صد قراردادها وجود دارد كه با همكاري مسئول حسابداري و مدير سيستم وارد سيستم مي گردد و تغييرات دائما" اعمال مي گردد .
مدارك پزشكي MRISMedical Record Information System
واحد مدارك پزشكي از مهمترين واحدهاي بيمارستاني است كه مديريت چهار واحد پذيرش ، آمار ، كدگذاري بيماريها و بايگاني پزشكي را بر عهده دارد. اخذ آمارهاي متنوع بيمارستاني و تحليل آنها در كمك به مديريت بيمارستان اهميت ويژه اي دارد. كدگذاري بيماريها با استانداردهاي بين المللي موجب مي شود تا بيماريهاي ثبت شده با كد استاندارد ذخيره و براي اهداف آموزشي ، آماري ، عملكرد پزشكان ، مطالعه روي بيماريهاي مختلف و اقدامات گوناگون انجام شده و ... براحتي قابل بازيابي مي باشد. در HIS نام بيمار بستري پس از آن كه از طرف واحد ترخيص اجازه ترخيص داده شد ، از طريق بخش بايگاني مي شود و به ليست كدگذاري اضافه مي گردد . كد گذاري بيماريها پس از رسيدن پرونده دستي به آن واحد ، با Search نام يا شماره پرونده بيمار در HIS و انتخاب آن ، كد مربوط به تشخيص ثبت شده در پرونده را بر اساس اطلاعات ICD-10 يا ICD-9 و كد اقدامات را بر اساس ICPM وارد مي كند و Approve مي نمايد سپس نام بيمار به بايگاني الكترونيكي منتقل مي شود. و اين پايان پروسه تشكيل پرونده الكترونيكي بيمار در سيستم HIS است.
نتیجه
سیستم اطلاعات بیمارستانی يا HIS یک نرم افزار ساده نیست بلکه یک سیستم جامع است که مدیریت سازمان بزرگی مثل بیمارستان امروز بدون آن میسر نیست چرا که همه سازمانها مکانیزه می شوند و بیمارستان فراتر از آن بوده و باید وارد شاهراه اطلاعات سلامت شود. برای مهندسی نرم افزار بازار بسیار مناسبی است و مهندسین مذکور باید روی این مسئله کار کنند. روی استانداردهای بزرگ مطالعه کنند ، روی کارهای انجام شده و نیز نیازهای جدید بیمارستانها مطالعه کنند و بازار را بدست گیرند. سیستم موجود در این بیمارستان نیز می تواند در این زمینه به علاقه مندانی که دوست دارند تحقیق کنند مفید خواهد بود هرچند تولید داخل کشور نیست.
پيشنهاد
با توجه به وضعيت HIS در اين بيمارستان پيشنهادات ذيل ارائه مي گردد:
  1. در حوزه شبكه و سخت افزار ، اگر هزينه استفاده از فيبر نوري بالا هست ، مي توان از سوئيچ هاي بهتر مانند CISCO استفاده نمود و اين سوئيچ ها را Manage كرد. مديريت شبكه با نرم افزارهاي قوي در عيب يابي و اصلاح شبكه بسيار كمك كننده خواهد بود.
  2. در سيستم برق شبكه از ups هاي متمركز استفاده شده ليكن مديريت نرم افزاري ندارد كه با راه اندازي نرم افزار، Manage کردن ups ها از هر گونه اتصالات و قطعي ها مي توان باخبرشد.
  3. در حوزه نرم افزار و HIS توسعه كمتر اتفاق افتاده و تنها به پروسه بستري پرداخته شده. مي توان زيرسيستم هاي ديگر HIS مانند كلينيك ، نوبت دهي ، سيستم Queue ، Web base Setup و ... را راه اندازي نمود.
فصل چهارم
شناسنامه بيمارستان
بيمارستان دولتي كه با همكاري عده اي از خيرين شهر ساخته شده ولي مديريت ، تجهيز پرسنلي و لوازم و تجهيزات آن با دانشگاه علوم پزشكي زنجان بوده ليكن در مديريت ،بويژه در تغييرات ساختاري ساختماني نظر هيئت امناء خيرين اخذ مي شود. اين مرکز توسط دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى زنجان تجهيز و درشهريور ماه 1378 بدست رئيس جمهور وقت افتتاح و مورد بهره دارى قرار گرفت . براى احداث اين مرکز بالغ بر 40,000,000,000 ريال هزينه شده است.
اين بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي ، داراي 14 بخش بستري در زمينه هاي داخلي ، چشم ، قلب ، عفوني ، گوش و حلق و بيني ، انكولوژي ، دياليز ، ICU و CCU مي باشد. اكثر بخش ها 32 تختي هستند و تختهاي مصوب بيمارستان 309 تخت مي باشد ولي ضريب اشغال تخت هميشه در حوالي 100% و در مواقعي بيشتر بوده است. درمانگاههاي تخصصي داخلي ، گوارش ، پوست ،‌كليه و مجاري ادرار ، اعصاب ، چشم ، قلب و ... در كلينيك تخصصي فعال هستند. دومين بيمارستان دانشگاه علوم پزشكي زنجان از نظر وسعت و امكانات و اولين بيمارستان استان و معدود بيمارستانهاي كشور هست كه به سيستم اطلاعات بيمارستاني HIS و مكانيزه تجهيز گرديده است.
نوشته : مهندس علی نیک مرام
*شما قادر به دیدن لینک ها نیستید ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید*
 سپاس شده توسط پاییز ، پرواز ، hadi ، arash_65 ، aminnaderi ، Farzane.Gh ، elahe
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان