انجمن تخصصی فناوری اطلاعات سلامت و انفورماتیک پزشکی ایران

نسخه‌ی کامل: نحوه تحويل پرونده پزشکي - پاسخگويي مکاتبات قانوني درخواست پرونده
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
شايد براي شما که شاغل هستيد اين سوال مطرح شده باشد مدارک پزشکي بيماررا به چه کساني و در چه صورتي مي توان دراختيار بيمار يا غير گذاشت