انجمن تخصصی فناوری اطلاعات سلامت و انفورماتیک پزشکی ایران

نسخه‌ی کامل: معماری نوین اطلاعات در ویرایش 11 طبقه بندی بین المللی بیماری ها
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
ازميان فعالي تهاي متعدد سازمان جهاني بهداشت، سيستم طبقه بندي بين المللي بيماري ها
مهمترين و موفقترين محصول در طول تاريخ فعاليتهاي اين سازمان به شمار م يآيد. ( ICD = Classification of diseases
منتهي استفاده از آن در سا لهاي اخير به جهت تحولات و نياز هاي به وجود آمده باچالشهاي عمده اي روبرو بوده است. از
و همچنين مراحل شكل گيري معماري اين طبقه بندي جهاني ICD اين رو هدف اين مقاله بررسي لزوم بازنگري نو در ساختار
جهت تأكيد بر ملزومات شكل گيري و پياده سازي سيستم هاي اطلاعاتي نوين است.
و سايتهاي NLM,SCIENCEDIRECT, WHO مروري بر مطالعات: اين مطالعه مروري با جستجو در پايگاههاي اطلاعاتي
انجام شده است. ICD در سه حوزه اهميت، مشكلات و ويرايش جديد ،ICD اختصاصي مربوط به ويرايش 11
بحث و نتيجه گيري: افزايش نياز هاي تخصصي و كمبود رده هاي فرعي متناسب با نياز هاي بين المللي، توصي فهاي متفاوت از
اين رده بندي با توجه به نيازهاي موضوعي و منطقه اي و دركنار آن نياز به تعامل با ترمينولوژي هاي مختلف موجب گرديده
تا سازمان جهاني بهداشت رويكرد جديدي را در زمينه ويرايش اين طبقه بندي بر اساس معماري پويا طراحي نمايد. اين
معماري از ويكي معنايي و با سطوح داوري چهار مرحله اي براي ارائه ساختار هستي شناسي سه لايه اي استفاده كرده است. اين
ويرايش فعلاً در مراحل آزمايشي است و پيش بيني ميشود كه بعد از اجرا بتواند در تعامل و كنش پذيري ترمينولوژيها
مختلف و استقرار پرونده الكترونيك سلامت نقش مهمي ايفا نمايد.