انجمن تخصصی فناوری اطلاعات سلامت و انفورماتیک پزشکی ایران

نسخه‌ی کامل: ISMS (سیستم مدیریت امنیت اطلاعات)
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
*شما قادر به دیدن لینک ها نیستید ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید* : منبع
فصل اول
مقدمه
در حال حاضر، وضعيت امنيت فضاي تبادل اطلاعات كشور، بويژه در حوزه دستگاههاي دولتي،
در سطح نامطلوبي قرار دارد . از جمله دلايل اصلي وضعيت موجود، م ي توان به فقدان زيرساخت هاي
فني و اجرائي امنيت و عدم انجام اقدامات موثر در خصوص ايمن سازي فضاي تبادل اطلاعات
دستگا ههاي دولتي اشاره نمود.
بخش قابل توجهي از وضعيت نامطلوب امنيت فضاي تبادل اطلاعات كشور، بواسطه فقدان
زيرساخت هائي از قبيل نظام ارزيابي امنيتي فضاي تبادل اطلاعات، نظام صدور گواهي و زيرساختار
كليد عمومي، نظام تحليل و مديريت مخاطرات امنيتي، نظام پيشگيري و مقابله با حوادث فضاي
تبادل اطلاعات، نظام مقابله با جرائم فضاي تبادل اطلاعات و ساير زيرساخت هاي امنيت فضاي
تبادل اطلاعات در كشور مي باشد. از سوي د يگر، وجود زيرساخت هاي فوق، قطعا تاثير بسزائي در
ايمن سازي فضاي تبادل اطلاعات دستگاههاي دولتي خواهد داشت.
صرفنظر از دلايل فوق، نابساماني موجود در وضعيت امنيت فضاي تبادل اطلاعات دستگاه هاي
دولتي، از يكسو موجب بروز اخلال در عملكرد صحيح دستگاه ها شده و كاهش ا عتبار اين دستگاه ها
را در پي خواهد داشت، و از سوي ديگر، موجب اتلاف سرمايه هاي ملي خواهد شد . لذا همزمان با
تدوين سند راهبردي امنيت فضاي تبادل اطلاعات كشور، توجه به مقوله ايمن سازي فضاي تبادل
اطلاعات دستگاه هاي دولتي، ضروري به نظر مي رسد. اين امر علاوه بر كا هش صدمات و زيانهاي
ناشي از وضعيت فعلي امنيت دستگاه هاي دولتي، نقش موثري در فرآيند تدوين سند راهبردي
امنيت فضاي تبادل اطلاعات كشور خواهد داشت.